Phone +31 (0)85 303 82 63
Star Star Star Star Star (35 beoordelingen)
Check Betrokken online partner
Check Speciaal voor horeca
Check Bewezen effectief
Contact opnemen

Algemene voorwaarden The Fully Bookers

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. The Fully Bookers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Binckhorstlaan 36 C233, 2516 BE te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75533138.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon met wie The Fully Bookers een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: The Fully Bookers en de opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen The Fully Bookers en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee The Fully Bookers zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 5. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens The Fully Bookers te verlenen diensten, waaronder niet limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kan zijn adviesverlening met betrekking tot onlinemarketing, al dan niet in de vorm van de uitvoering van online marketing analyses, de opzet en uitvoering van online marketingcampagnes, zoals zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine-adverteren (SEA) en adverteren op social media, content creatie websitedesign, websitebeheer, het beheren van sociale media accounts en marketing automation.
 6. Abonnement: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van de opzet en uitvoering zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine-adverteren (SEA) en adverteren op social media, content creatie websitedesign, websitebeheer, het beheren van sociale media accounts en marketing automation.
 7. Website: de in het kader van de overeenkomst in opdracht van de opdrachtgever te vervaardigen website, dan wel de bestaande website van de opdrachtgever waarop de dienstverlening van The Fully Bookers betrekking heeft. Onder “website” wordt in de zin van deze algemene voorwaarden tevens verstaan een mobiele applicatie, webwinkel of soortgelijke toepassing.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Fully Bookers en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de opdrachtgever aanvaarde offerte van The Fully Bookers. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elke offerte van The Fully Bookers is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van The Fully Bookers kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever nog worden herroepen.
 2. Aan een offerte van The Fully Bookers die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van The Fully Bookers die gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van The Fully Bookers. Offertes van The Fully Bookers kunnen uitsluitend onverkort door de opdrachtgever worden aanvaard, tenzij The Fully Bookers anders aangeeft.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. The Fully Bookers verbindt zich jegens de opdrachtgever uitsluitend tot de dienstverlening die uitdrukkelijk, zoals middels de door de opdrachtgever aanvaarde offerte, tussen partijen is overeengekomen. The Fully Bookers is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, nimmer gehouden diensten te verlenen die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven.
 2. Indien partijen overeenkomen dat prestaties door of namens The Fully Bookers worden verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zullen deze prestaties worden verricht tegen het gebruikelijke daarvoor door The Fully Bookers gehanteerde uurtarief.
 3. Voor zover ter zake niets uitdrukkelijk is bepaald, zoals in de door de opdrachtgever aanvaarde offerte, is The Fully Bookers gerechtigd om de overeenkomst naar eigen (technisch en creatief) inzicht uit te voeren.
 4. The Fully Bookers zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt The Fully Bookers zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan The Fully Bookers er bijvoorbeeld niet voor instaan dat de voor de opdrachtgever opgezette en door The Fully Bookers te beheren online marketingcampagne(s), vervaardigde website, alsook adviesdiensten, leiden tot het behalen van de commerciële resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.

Derden

 1. The Fully Bookers is te allen tijde bevoegd derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken, waaronder in de zin van de volgende leden van dit artikel worden verstaan niet aan The Fully Bookers ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. The Fully Bookers is te allen tijde vrij in de keuze van de eventuele derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.
 2. The Fully Bookers is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die The Fully Bookers eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de krachtens de overeenkomst geldende rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan The Fully Bookers, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij The Fully Bookers, zowel gevraagd als ongevraagd, dit laatste voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie nodig is, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
 2. Indien The Fully Bookers ten aanzien van het verstrekken van informatie en/of databestanden door de opdrachtgever, bijvoorbeeld ten behoeve van websiteontwerpwerkzaamheden, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.
 3. De opdrachtgever dient The Fully Bookers steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, zoals het verstrekken van inloggegevens, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. Indien uitvoering van de overeenkomst op locatie van de opdrachtgever of op een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie geschiedt, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de door The Fully Bookers tewerkgestelde personen op die locatie kosteloos gebruik kunnen maken van alle daar aanwezige en door hen in redelijkheid gewenste zaken en faciliteiten.
 5. In geval van online campagnes dient de opdrachtgever voor voldoende campagnebudget zorg te dragen. Het betreft hier de kosten te voldoen aan bijvoorbeeld Google, Facebook of TikTok. Het campagnebudget is niet bij de overeengekomen prijzen inbegrepen en dient rechtstreeks of via The Fully Bookers door de opdrachtgever aan de bedoelde derden te worden voldaan. Voor zover nodig voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, draagt de opdrachtgever steeds zorg voor de beschikbaarheid van voldoende campagnebudget.

ARTIKEL 6. | DUUR, ANNULERING EN OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst eindigt door volbrenging daarvan, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: abonnement).
 2. Een abonnement wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen looptijd.
 3. Een abonnement aangegaan voor bepaalde tijd, wordt na verstrijken van die bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, tenzij het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. Abonnementen eindigen door opzegging per e-mail (info@thefullybookers.com), met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan wel het niet in acht nemen van de toepasselijke opzegtermijn door de opdrachtgever, blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, berekend aan de hand van de omstandigheid dat The Fully Bookers in staat was gesteld de overeenkomst volledig na te komen totdat de overeenkomst op reguliere wijze zou zijn geëindigd.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN EN OVERMACHT

 1. The Fully Bookers spant zich in om de uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe hij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van The Fully Bookers treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever The Fully Bookers schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en The Fully Bookers na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien The Fully Bookers voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat The Fully Bookers deze gegevens heeft ontvangen.
 3. The Fully Bookers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt tevens begrepen de omstandigheid dat The Fully Bookers door toedoen van derden, waaronder mede begrepen door hem ingeschakelde hulppersonen, of als gevolg van andere onvoorziene omstandigheden, niet in staat is om de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 4. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Indien The Fully Bookers bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPLEVERING EN KLACHTEN BIJ WEBSITEONTWERP

 1. Ontwerpen van websites zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever goedgekeurde voorstellen en eventueel uitdrukkelijk naderhand tussen partijen vastgestelde aanpassingen en/of aanvullingen ter zake. The Fully Bookers is, onverminderd het bepaalde in lid 7, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde ontwerp van een website indien en voor zover het opgeleverde onmiskenbaar afwijkt van hetgeen door de opdrachtgever is goedgekeurd c.q. uitdrukkelijk tussen partijen is vastgesteld. Op verdere schadevergoeding dan kosteloos herstel van de afwijkingen, maakt de opdrachtgever nimmer aanspraak.
 2. Door of namens The Fully Bookers vervaardigde ontwerpen van websites worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat The Fully Bookers de opdrachtgever een daartoe strekkende mededeling heeft gedaan dan wel voor de opdrachtgever anderszins redelijkerwijs kenbaar is dat het ontwerp door of namens The Fully Bookers is afgerond.
 3. De opdrachtgever dient bij de oplevering van het ontwerp direct te onderzoeken of de betreffende prestatie door of namens The Fully Bookers deugdelijk is nagekomen. Van zichtbare gebreken ten aanzien van het opgeleverde dient de opdrachtgever onverwijld mededeling te doen aan The Fully Bookers.
 4. Van ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken in het opgeleverde, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de oplevering schriftelijk mededeling te doen aan The Fully Bookers.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor The Fully Bookers uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 7. Afwijkingen tussen enerzijds opgeleverde ontwerpen van websites en anderzijds hetgeen door de opdrachtgever is goedgekeurd dan wel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor klachten, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de opgeleverde website hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 8. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de opdrachtgever verzoeken om het opgeleverde ontwerp aan te passen tegen het gebruikelijke daarvoor door The Fully Bookers gehanteerde uurtarief of een nader overeen te komen vaste prijs.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere door The Fully Bookers geleverde prestaties dan het ontwerpen van websites als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan The Fully Bookers mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan The Fully Bookers schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat The Fully Bookers aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van The Fully Bookers ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij The Fully Bookers te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor The Fully Bookers uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. The Fully Bookers is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst The Fully Bookers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is The Fully Bookers gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is The Fully Bookers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door The Fully Bookers op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot de ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van The Fully Bookers behoort te komen, de opdrachtgever aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die The Fully Bookers ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien The Fully Bookers de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De offerte van The Fully Bookers vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn een vaste prijs of periodiek abonnementstarief. Behoudens tegenbewijs is de administratie van The Fully Bookers bepalend voor de vaststelling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 2. Indien en voor zover diensten worden verleend op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, worden reiskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht ten bedrage van € 0,29 per gereden kilometer, berekend van en naar het vestigingsadres van The Fully Bookers Den Haag.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door The Fully Bookers vermelde prijzen exclusief btw.
 4. Ten aanzien van abonnementen aangegaan of stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, is The Fully Bookers gerechtigd het abonnementstarief te verhogen. Met dien verstande dat The Fully Bookers daarvan uiterlijk twee maanden vóór inwerkingtreding van de verhoging schriftelijk mededeling doet aan de opdrachtgever zodat de opdrachtgever nog in de gelegenheid is om het abonnement desgewenst op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht wordt, met uitzondering van artikel 11.6.
 5. Prijzen van abonnementen worden maandelijks vooraf gefactureerd. Voor andere diensten dan abonnementsdiensten gelden de volgende betalingsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen:
  – Volledige vooruitbetaling in geval van afname strippenkaart;
  – Voor overige diensten, zoals in geval van websiteontwerp: 50% van de overeengekomen prijs bij totstandkoming van de overeenkomst en het restant voor livegang.
 6. The Fully Bookers is gerechtigd de maandelijkse abonnementskosten, alsook het toepasselijke uurtarief voor meerwerk, jaarlijks per 1 januari te verhogen. Een verhoging wordt in dat geval vastgesteld door het laatst geldende tarief te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 7. Prijswijzigingen voortvloeiende uit wijzigingen van btw-tarieven kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang aan de Wederpartij worden doorberekend.
 8. The Fully Bookers is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst in geval de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens The Fully Bookers.
 9. Betalingen dienen, afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, te geschieden middels automatische incasso. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, automatiche incasso 30 dagen na factuurdatum, op de overigens op de factuur voorgeschreven wijze.
 10. In geval van automatische incasso, is The Fully Bookers gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In die gevallen kan The Fully Bookers de openstaande betalingen, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de door The Fully Bookers op de factuur vermelde termijn.
 11. De wederpartij dient de betalingen aan The Fully Bookers te voldoen zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 12. The Fully Bookers is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 13. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 14. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever, dit steeds met een minimum van € 189,-.
 15. Indien gewenst kan de facturatie worden verdeeld over meerdere verkooprelaties, boven de twee verkooprelaties zitten hier kosten aan verbonden te weten: €30 ex BTW per factuur, per locatie.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. The Fully Bookers voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt The Fully Bookers zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij nimmer enige garantie bieden omtrent het realiseren van de (omzet)resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 2. Voor zover een opdracht in die dienstverlening voorziet, verleent de opdrachtgever The Fully Bookers impliciete toestemming wijzigingen in het CMS, en in geval van online marketingcampagnes, wijzigingen in die campagnes aan te brengen of het publiceren van content. Deze wijzigingen worden doorgevoerd voor risico van de opdrachtgever. The Fully Bookers draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen.
 3. The Fully Bookers draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan The Fully Bookers kan worden toegerekend.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is The Fully Bookers nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de opdrachtgever.
 5. The Fully Bookers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onvoldoende technisch onderhoud van de website van de opdrachtgever.
 6. The Fully Bookers is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de website van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 7. The Fully Bookers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van The Fully Bookers afhankelijk is.
 8. Aansprakelijkheid van The Fully Bookers voor herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de opdrachtgever The Fully Bookers in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor The Fully Bookers ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 9. The Fully Bookers is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content, zoals foto’s, video’s, teksten en andere bestanden voor bijvoorbeeld websiteontwerp, rechtmatig, juist en volledig is. The Fully Bookers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze content bij de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart The Fully Bookers van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
 10. The Fully Bookers is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden.
 11. The Fully Bookers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. The Fully Bookers is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van The Fully Bookers in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 12. De aansprakelijkheid van The Fully Bookers is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds, in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van The Fully Bookers betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 2.500,- (excl. btw) per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 13. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Fully Bookers heeft gemeld.
 14. Onverminderd de vervaltermijnen als vermeld in artikel 8 en 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens The Fully Bookers één jaar.
 15. De opdrachtgever vrijwaart The Fully Bookers van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan The Fully Bookers toerekenbaar is.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. The Fully Bookers, zijn licentiegevers, dan wel andere door hem ter zake ingeschakelde derden, behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en opgeleverde (grafische en digitale) ontwerpen, broncode, alsmede op de door hen gehanteerde werkwijzen en methoden en de in het kader van adviesdiensten, of in welk ander verband dan ook, vervaardigde en aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde bestanden en overige gegevens. Het is de opdrachtgever verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. In geval van een aan de opdrachtgever toerekenbare inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het vorige lid, worden alle wettelijke rechten voorbehouden, waaronder mede begrepen het recht op schadevergoeding en ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op website design en development, alsmede de TFB Template websites is https://thefullybookers.com/nl/algemene-voorwaarden-whos/ op van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van The Fully Bookers wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.