Phone +31 (0)85 303 82 63
Star Star Star Star Star (35 beoordelingen)
Check Betrokken online partner
Check Speciaal voor horeca
Check Bewezen effectief
Contact opnemen

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. The Fully Bookers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Binckhorstlaan 36-C233, 2516BE te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75533138.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie The Fully Bookers een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: de tussen The Fully Bookers en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee The Fully Bookers zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 4. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door The Fully Bookers te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een of meer van de volgende prestaties:
  • – de levering en installatie van een volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigde Website, inclusief hosting en onderhouds- en supportdiensten;
  • – hosting;
  • – onderhouds- en/of supportdiensten.
 1. Website: de website die in het kader van de Overeenkomst voor de Wederpartij wordt vervaardigd, althans aan de Wederpartij beschikbaar wordt gesteld, dan wel de reeds bestaande Website van de Wederpartij waarop de Dienstverlening betrekking heeft.
 2. Content: alle op de Website geplaatste en/of geopenbaarde content, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn teksten, logo’s, afbeeldingen en video’s.
 3. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Fully Bookers en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door The Fully Bookers worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels het door de Wederpartij ondertekende contract of de daartoe door The Fully Bookers opgemaakte offerte. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aan de Wederpartij gericht aanbod van The Fully Bookers (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. The Fully Bookers is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan en kan zijn aanbod tot meteen na totstandkoming van de Overeenkomst nog herroepen.
 2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van The Fully Bookers op de daartoe door The Fully Bookers aangewezen wijze heeft aanvaard, of waar gewenst, digitaal heeft ondertekend. In geval de Overeenkomst mede voorziet in de levering van een Website, komt de Overeenkomst evenwel pas tot stand op het moment dat het daartoe door The Fully Bookers beschikbaar gestelde contract door de Wederpartij ondertekend weer in het bezit van The Fully Bookers is gesteld.
 3. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. The Fully Bookers verbindt zich jegens de Wederpartij uitsluitend tot die Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Eventuele Diensten of afspraken die partijen pas na totstandkoming van de Overeenkomst overeenkomen, zijn voor The Fully Bookers niet eerder verbindend dan nadat The Fully Bookers deze per e-mail aan de Wederpartij heeft bevestigd.
 2. In geval de Overeenkomst mede voorziet in de levering van een Website, zal de Website door tussenkomst van The Fully Bookers worden gehost gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. De Wederpartij heeft bij het aangaan van de Overeenkomst ook de keuze de domeinnaam van de Website wel of niet door tussenkomst van The Fully Bookers te laten registreren. De Wederpartij verkrijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de Website.

Looptijd en opzegging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde looptijd die uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt de Overeenkomst na verstrijken van de overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de initiële bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Opzegging door de Wederpartij dient per e-mail (opzegging@thefullybookers.com) te geschieden.
 3. De Wederpartij kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen en de eventueel door tussenkomst van The Fully Bookers geregistreerde domeinnaam verhuizen naar een andere hostingprovider. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders wordt overeengekomen, dan wel de Diensten geen betrekking hebben op een door The Fully Bookers beschikbaar gestelde Website, kan de Website als zodanig, inclusief Content, niet worden verhuisd. In geval van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij, zijn de resterende betalingen ten aanzien van de resterende looptijd van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Voorts is The Fully Bookers in geval een verhuizing van de domeinnaam gerechtigd een nader overeen te komen doch redelijke vergoeding te vorderen voor overdracht van de domeinnaam. The Fully Bookers verstrekt de Wederpartij daartoe een finale nota. De Overeenkomst loopt in dat geval door totdat de deze nota volledig is voldaan. In geval van een verhuizing van een domeinnaam, stelt The Fully Bookers de Wederpartij kosteloos in het bezit van de verhuiscode, mits de vorenbedoelde nota volledig is voldaan.
 4. Na het eindigen van de Overeenkomst op welke grond dan ook, rust op The Fully Bookers geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke Content op de Website dan ook. Ten aanzien van door de Wederpartij zelf ingebrachte Content geldt dat de Wederpartij daarvan tijdig een back-up dient te maken voor eventueel hergebruik daarvan na eindigen van de Overeenkomst. Ten aanzien van door of namens The Fully Bookers ingebrachte Content geldt dat de Wederpartij daarvan niet de gebruiksrechten en intellectuele eigendomsrechten verkrijgt. Deze Content mag door de Wederpartij na het eindigen van de Overeenkomst dan ook niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle gegevens (waaronder eventuele Content mede begrepen), die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door The Fully Bookers voorgeschreven wijze, aan The Fully Bookers te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan The Fully Bookers verstrekte gegevens.
 2. De Wederpartij dient The Fully Bookers voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien The Fully Bookers ten aanzien van het verstrekken van gegevens door de Wederpartij, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. The Fully Bookers is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Hosting en eventuele domeinnaamregistratie worden in elk geval volledig aan derden uitbesteed. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. The Fully Bookers is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat The Fully Bookers zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 3. Het is mogelijk dat de derden die door The Fully Bookers bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken of aanvullende (algemene) voorwaarden stellen waaronder zij hun diensten verlenen. The Fully Bookers gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst, de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking c.q. dergelijke voorwaarden mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 7. | ONTWERPEN VAN WEBSITES

 1. Indien en voor zover de Overeenkomst in de levering van een Website voorziet, vindt dit artikel toepassing.
 2. De Website wordt vervaardigd op basis van een door The Fully Bookers gebruikt template en conform het vermelde in het door de Wederpartij ondertekende contract, waaronder mede begrepen de specificaties zoals door partijen vastgelegd in het door The Fully Bookers beschikbaar gestelde intakeformulier.
 3. De Wederpartij ontvangt een conceptontwerp van de Website en maakt aanspraak op één kosteloze correctieronde ten aanzien van de teksten op de Website. Andere aanpassingen dan tekstuele correcties worden als meerwerk beschouwd. De goedkeuring van de Wederpartij van het conceptontwerp, leidt tot de definitieve Website. Eventueel door de Wederpartij gewenste correcties die buiten het bereik van de kosteloze correctieronde vallen, zijn dan ook niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen. Partijen kunnen eventueel overeenkomen dat door de Wederpartij gewenste verdergaande correcties, tegen het overeengekomen uurtarief voor meerwerk worden uitgevoerd.
 4. De Wederpartij dient bij de oplevering van het concept van de Website, binnen zeven dagen te onderzoeken of zij correcties op het concept wenst, en dient The Fully Bookers daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Wederpartij de Website als definitief aanvaardt. Indien de Wederpartij niet tijdig een beroep doet op correcties van de Website, vloeit er voor The Fully Bookers uit een dergelijk verzoek van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Website en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Website hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctieronde als bedoeld in lid 2, dan wel indien zulks redelijkerwijs van The Fully Bookers kan worden gevergd, correcties tegen het overeengekomen uurtarief voor meerwerk.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

Alle uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe The Fully Bookers zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van The Fully Bookers treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij The Fully Bookers Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen The Fully Bookers de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde termijnen vangen pas aan op het moment dat The Fully Bookers alle voor de uitvoering c.q. oplevering benodigde gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. The Fully Bookers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien The Fully Bookers bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. The Fully Bookers is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst The Fully Bookers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door The Fully Bookers in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Ten aanzien van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen door de Wederpartij van haar betalingsverplichtingen in het kader van een Overeenkomst die (mede) voorziet in hosting, geldt het volgende:

In geval de Wederpartij, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen, is The Fully Bookers gerechtigd de toegang voor de Wederpartij tot de backend van de Website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door The Fully Bookers ontvangen, dan is The Fully Bookers gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De Website kan door The Fully Bookers offline worden gehaald indien de Wederpartij vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van haar betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is The Fully Bookers tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

 1. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is The Fully Bookers gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door The Fully Bookers op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die The Fully Bookers ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien The Fully Bookers de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van The Fully Bookers dan wel het door de Wederpartij ondertekende contract, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Bij de prijzen zijn niet inbegrepen de prijs van eventueel nader tussen partijen overeen te komen Dienstverlening die zich buiten de inhoud en omvang begeven van hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Deze aanvullende Diensten worden verleend tegen het overeengekomen uurtarief voor meerwerk. Indien een dergelijk tarief voor meerwerk niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, geldt voor meerwerk het gebruikelijk daarvoor door The Fully Bookers gehanteerde uurtarief. Buiten het bereik van de inhoud en omvang van de Overeenkomst valt te allen tijde het verrichten van herstel aan de Website in verband met gebreken die aan de Wederpartij kunnen worden toegerekend.
 2. Alle door The Fully Bookers vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.
 3. Indien en voor zover de Overeenkomst in de levering van een Website voorziet, wordt de eenmalige investering zoals bedoeld in het betreffende contract, gefactureerd bij of kort na het aangaan van de Overeenkomst. Betaling daarvan dient te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. De maandelijkse abonnementskosten als vermeld in het in het vorige lid bedoelde contract, alsook de kwartaaltermijnen in het kader van Overeenkomsten die niet voorzien in de levering van een Website, dienen te worden voldaan middels automatische incasso indien de Wederpartij daartoe een doorlopende machtiging aan The Fully Bookers heeft verstrekt. Ontbreekt deze machtiging, dan dient betaling middels overboeking te geschieden, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. De kosten van eventueel aanvullende Diensten als bedoeld in lid 1, worden op basis van nacalculatie vastgesteld en dienen te worden voldaan middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum. Klachten omtrent de hoogte van deze factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij The Fully Bookers te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 6. The Fully Bookers is gerechtigd de maandelijkse abonnementskosten, alsook het toepasselijke uurtarief voor meerwerk, jaarlijks per 1 januari te verhogen. Een verhoging wordt in dat geval vastgesteld door het laatst geldende tarief te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 7. Prijswijzigingen voortvloeiende uit wijzigingen van btw-tarieven kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang aan de Wederpartij worden doorberekend.
 8. The Fully Bookers is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 9. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van The Fully Bookers op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien ten aanzien van automatisch te incasseren bedragen, de betaalmachtiging door de Wederpartij wordt ingetrokken, dan wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden terwijl een machtiging is verstrekt, is The Fully Bookers gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Wederpartij in rekening te brengen en de openstaande betaling, alsmede de toekomstige betalingen, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen. Betaling dient in dat geval te geschieden binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
 11. Indien de Wederpartij haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is zij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de Wederpartij in verzuim is, is de Wederpartij een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 12. Alle redelijke kosten gemaakt ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de Wederpartij in verzuim is, zoals (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. The Fully Bookers spant zich in om de juiste werking van de Website te optimaliseren en deze vrij te houden van schadelijke bestanden. The Fully Bookers kan echter niet steeds instaan voor de voortdurende juiste werking van de Website. The Fully Bookers kan er voorts niet voor instaan dat zich geen inbreuken voordoen op de beveiliging van de Website. The Fully Bookers spant zich, binnen zijn mogelijkheden, evenwel in dergelijke inbreuken zo spoedig mogelijk te verhelpen c.q. de juiste werking te herstellen, doch zonder jegens de Wederpartij aansprakelijk te zijn voor de in verband met dergelijke inbreuken c.q. onjuiste werking, eventueel geleden schade.
 2. The Fully Bookers heeft geen invloed op de voortdurende beschikbaarheid van de hostingdiensten, daar deze Diensten worden ingekocht van derden (hostingproviders). The Fully Bookers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van hostingproviders en registrars van domeinnamen.
 3. De hostingprovider en The Fully Bookers hebben het recht de hosting van de Website op te schorten als blijkt dat de Website een gevaar vormt voor de server en/of andere op de server gehoste websites. Ter zake vloeit er voor The Fully Bookers geen enkele aansprakelijkheid voort.
 4. The Fully Bookers draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, waaronder eventuele Content mede begrepen, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan The Fully Bookers kan worden toegerekend.
 5. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is The Fully Bookers nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data of welke andere gegevens dan ook. Verlies van data wordt zoveel mogelijk voorkomen door back-ups van de Website te maken, echter kan het in een uitzonderlijk geval voorkomen dat back-ups niet of niet conform het origineel kunnen worden teruggeplaatst, ter zake waarvan The Fully Bookers dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. The Fully Bookers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers of andere systemen waarvan de Dienstverlening van The Fully Bookers afhankelijk is.
 7. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van The Fully Bookers voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de Wederpartij The Fully Bookers in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor The Fully Bookers ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 8. The Fully Bookers is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de eventueel door de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde Content rechtmatig, juist en volledig is. The Fully Bookers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze Content bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij vrijwaart The Fully Bookers van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde Content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
 9. The Fully Bookers is nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Wederpartij door derden.
 10. The Fully Bookers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. The Fully Bookers is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van The Fully Bookers in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 11. De aansprakelijkheid van The Fully Bookers is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van The Fully Bookers betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van The Fully Bookers nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van The Fully Bookers daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van The Fully Bookers dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de Overeenkomst reeds een langere doorlooptijd heeft gehad dan 12 maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde over de laatste 12 maanden van de Overeenkomst.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade onverwijld na ontdekking daarvan Schriftelijk bij The Fully Bookers heeft gemeld.
 13. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens The Fully Bookers bedraagt één jaar.
 14. De Wederpartij vrijwaart The Fully Bookers van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan The Fully Bookers toerekenbaar is. Indien The Fully Bookers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden The Fully Bookers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Fully Bookers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Fully Bookers en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. The Fully Bookers dan wel zijn licentiegever behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van de door of namens The Fully Bookers opgeleverde Website, maar ook van eventueel door of namens The Fully Bookers vervaardigde Content, blijft bij de maker rusten.
 2. Indien en voor zolang de Wederpartij volledig blijft voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een licentie tot gebruik van de door of namens The Fully Bookers opgeleverde Website en eventuele door of namens The Fully Bookers vervaardigde Content voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom van The Fully Bookers op de geleverde Website en/of vervaardigde Content afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij of haar rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van The Fully Bookers wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.